Cystore

Driftsäkerhet i stadsnät

I takt med att användningen av internettjänster ökar blir samhället, företag och individer alltmer beroende av att underliggande infrastruktur finns tillgänglig hela tiden för alla.

PTS (Post- och Telestyrelsen) har därför tagit fram föreskrifter om krav på driftsäkerhet för tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Delar av denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2016. Föreskrifterna finns även som en kortfattad summering i författningssamling PTSFS 2015:2 Syftet med bestämmelsen är att bidra till effektiva elektroniska kommunikationer samt att skapa en grundläggande driftsäkerhetsnivå för dessa. Med driftsäkerhet avses främst upprätthållande av funktion och tillgänglighet, men även uthållighet vid extraordinära händelser.

Föreskrifterna är idag 23 paragrafer till antal och för att förenkla har Cygate delat in dem i några mer övergripande delar, enligt bilden nedan.

driftsakerhet-foreskrifter

Lång erfarenhet av stadsnät

Cygate har en lång erfarenhet av att bygga och utveckla stadsnät och har under dessa år byggt upp en mycket hög tekniskkompetens inom stadsnät spridd över hela landet. För att hjälpa våra kunder att möta PTS driftsäkerhetskrav har vi tagit denna kunskap och tillsammans med vår informationssäkerhetsavdelning tagit fram en modell för stadsnät.

PTS föreskrifter om driftsäkerhet

PTS föreskrifter om driftsäkerhet innebär att vi behöver tittar djupare på näten, inte bara ur ett tekniskt perspektiv utan mer utifrån olika mjuka värden. Dessa värden tillför driftsäkerhet i form av processer och analyser kring vad som kan gå åt skogen. Vid första anblicken kan det kännas som om PTS kräver väldigt mycket men många av de föreskrifter som de kommer kontrollera är hygienfaktorer i många andra kommersiella nätverk. Cygate anser att dessa föreskrifter är bra och finner många föreskrifter där organisationer i denna bransch kan få konkurrensfördelar mot andra konkurrenter som inte tar dessa föreskrifter på sådant stort allvar.

Något som är oklart med dessa föreskrifter är vilka konsekvenser det blir för organisationer som inte kommer att följa föreskrifterna. Troligtvis kommer konsekvenserna att successivt bli tuffare ju fler som använder organisationernas tjänster och nät.

Cygate har arbetat fram en modell där vi möjliggör för våra kunder att få en förståelse för föreskrifterna och hur dessa krav kommer att påverka dem.

Driftsäkerhet processVår process utgår ifrån en workshop där vi tar ett första steg och därefter finns det olika steg eller alternativ som Cygate kan hjälpa till med för att både analysera samt åtgärda de gap som existerar.

Det första steget i denna process är vår specifika workshop som leds av en säkerhetskonsult där dessa delar kommer att behandlas på ett interaktivt sätt tillsammans med kunden. Syftet är att höja förståelsen för kraven utifrån kundens egna nät och dagliga verksamhet.

Driftsäkerhet

Cygate kan hjälpa till att leda er inom PTS föreskrifter och med rätt inställning kommer dessa föreskrifter att ge er fördelar mot era konkurrenter och ge en avkastning i form av högre kvalité på ert nät, ordning och reda samt höga tillgänglighetsiffror för era kunder.