Livscykeloptimering - Cygate
Cystore

Livscykeloptimering

Guide genom hela livscykeln

Numer levereras alltfler it-lösningar som mjukvarubaserade funktioner i licensform och ofta som tjänster man prenumererar på. Likt ett ”Netflix-abonnemang” tillkommer dessutom löpande nya funktioner. I vår roll som partner guidar vi er genom hela livscykeln. Vi ser till att löpande automatisera och effektivisera er IT-verksamhet. Genom att kontinuerligt planera, implementera och hantera er digitala transformation maximerar vi er investering i teknik och åstadkommer önskvärda resultat.

Metod för att säkerställa resultat

Cygate har utvecklat en metod för att säkerställa att vi hjälper er att hitta rätt lösning, att den används optimalt och löpande utvecklas utifrån era krav och önskemål under hela livscykeln. Gemensamt tar vi fram relevanta mål utifrån er verksamhets krav och behov. Tillsammans arbetar vi för att uppnå dessa.

Guide hela vägen

Metoden kallar vi för LCA-metoden, där LCA står för Life Cycle Advisor – helt enkelt rådgivning genom hela livscykeln. Metoden är generell och omfattar alla delar vi verkar inom som: nätverk, säkerhet, datacenter och själva arbetsplatsen.

Löpande automatisering och effektivisering

LCA-metoden består av fyra faser som du kan läsa mer om nedan. Till respektive fas finns ett antal paketerade tjänster och erbjudanden. De hjälper er att utveckla verksamheten genom att dra nytta av ny funktionalitet och effektivt hantera er IT-infrastruktur. Vi säkerställer härmed att ni får bästa möjliga affärsnytta i er verksamhet.

Metod med fyra faser 

LCA-metoden är Cygates arbetssätt som rådgivare och guide genom de olika faserna av livscykeln. Metoden ger er ett strukturerat stöd i ert digitaliseringsarbete. Med era verksamhetsmål i centrum stöttar vi er att identifiera, implementera och utveckla den bästa IT-lösningen för er verksamhet.

LIVSCYKELPROCESS – CYGATES ROLL OCH METOD

De fyra grundfaserna bygger på att ha att identifiera nuläget, sätta upp gemensamma mål, konstant utveckla och förnya:

KONTROLLERA

  • IDENTIFIERA NULÄGE

Vi hjälper er att identifiera nuläge som till exempel avtalsvillkor, gjorda investeringar och befintlig design.

ETABLERACygate traineeprogram

  • TILLSAMMANS SÄTTER VI MÅL

Vi skapar samsyn kring målsättning och önskat resultat.
Vi tar fram nya lösningar genom workshops och med POC.
Gemensamt definierar vi affärsnytta kopplat till framtagna lösningar med tydliga verksamhetsmål.

UTVECKLA

  • FÖRBÄTTRA OCH UTVECKLA

Vi implementerar avtalad lösning och aktiverar nya funktioner.
Gemensamt följer vi upp och säkerställer att vi når de verksamhetsmål vi satt upp.

UPPDATERA

  • FÖRNYA OCH FÖRLÄNGA

Inför nästa livscykel säkerställer vi vilka licenser och serviceavtal som behöver förnyas eller förlängas.

”CYGATE HÅLLER HÖGSTA KVALITET NÄR DET GÄLLER ATT GUIDA KUNDER I HANTERINGEN AV MJUK-OCH HÅRDVARA, GE SÄKRA OCH OPTIMALA IT-LÖSNINGAR.”