Cystore

Livscykeloptimering

Guide genom hela livscykeln

Numer levereras alltfler it-lösningar som mjukvarubaserade funktioner i licensform och ofta som tjänster man prenumererar på. Likt ett ”Netflix-abonnemang” tillkommer dessutom löpande nya funktioner. I vår roll som partner guidar vi er genom hela livscykeln. Vi ser till att löpande automatisera och effektivisera er IT-verksamhet. Genom att kontinuerligt planera, implementera och hantera er digitala transformation maximerar vi er investering i teknik och åstadkommer önskvärda resultat.

Metod för att säkerställa resultat

Cygate har utvecklat en metod för att säkerställa att vi hjälper er att hitta rätt lösning, att den används optimalt och löpande utvecklas utifrån era krav och önskemål under hela livscykeln. Gemensamt tar vi fram relevanta mål utifrån er verksamhets krav och behov. Tillsammans arbetar vi för att uppnå dessa.

Guide hela vägen

För att fylla vår roll som guide behöver vi arbetssätt och leveransmetoder som utgår från kundförståelse och fokus på våra kunders verksamhet och mål. Metoden är generell och omfattar alla delar vi verkar inom som: nätverk, säkerhet, datacenter och själva arbetsplatsen. Metoden kallar vi för FARAO-metoden: Förstudie & kontrollera, Analysera & avtala, Realisera & införa, Addera & utveckla, Ompröva & förnya.

Löpande automatisering och effektivisering

FARAO-metoden består av sex faser som du kan läsa mer om nedan. Till respektive fas finns ett antal paketerade tjänster och erbjudanden. De hjälper er att utveckla verksamheten genom att dra nytta av ny funktionalitet och effektivt hantera er IT-infrastruktur. Vi säkerställer härmed att ni får bästa möjliga affärsnytta i er verksamhet.

Metod med sex faser

FARAO-metoden som gör att vi levererar på vår roll som guide till våra kunder. Metoden ger er ett strukturerat stöd i ert digitaliseringsarbete. Med era verksamhetsmål i centrum stöttar vi er att identifiera, implementera och utveckla den bästa IT-lösningen för er verksamhet.

Livscykelprocess – Värdet

De sex grundfaserna bygger på att identifiera nuläget, sätta upp gemensamma mål, utveckla och förnya. Metodiken ligger till grund för att skapa:

  • Ökad trygghet och transparens
  • Bättre överblick på och kontroll över tillgångar
  • Ökad samsyn och bättre samarbete mellan IT och verksamhet
  • Tydlig och mätbar koppling mellan IT-investeringar och verksamhetsnytta