Efterlevnad av regelverk - Cygate
Cystore

Efterlevnad av regelverk, GDPR, NIS, PSD2

En mer digitaliserad och komplex värld leder även till fler regelverk för att skydda medborgare, kunder och samhällen i stort. Cygates SOC kan hjälpa er efterleva GDPR, NIS, PSD2 och andra kommande regelverk genom att ge er visibilitet och incidenthantering.

Efterlevnad av GDPR – skydd av personuppgifter

Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar från upptäckt. Man kan också behöva informera de registrerade, om att en personuppgiftsincident skett. Vidare ställer GDPR krav på att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ska genomföras för att skydda personuppgifter.

Befintliga skydd, och inbyggda säkerhetsmekanismer, behöver således övervakas för att skapa förutsättning att förhindra och upptäcka oönskade avvikelser och vid behov kunna rapportera eventuella personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten.

Visibilitet med rapporter och dashboards

SOC Plus ger Er verksamhet stöd utifrån ett tekniskt säkerhetsövervakningsperspektiv, tjänsten samlar in data (loggar) som analyseras automatiskt och utifrån resultatet skapas dashboards och rapporter för GDPR- efterlevnad. Dessa kan genereras automatiskt och regelbundet för er att ta del av.

SOC Plus innebär också att Cygates analytiker skriver åtgärdsförslag baserat på analyser, för att bistå er egen organisation att begränsa effekten av en incident och att förhindra framtida incidenter. Tjänsten har även funktioner för att spåra incidenters ursprung samt att använda resultatet vid en eventuell rättslig prövning.