Cystore

Miljö och hållbarhet på Cygate

Hållbarhet är en viktig fråga för oss på Telia Cygate och vi arbetar med frågan på flera sätt! Som IT-integratör bidrar vi till en mer hållbar värld genom att öka tillgängligheten och bidra till samhällseffektivisering men för oss är det också viktigt att arbetet bedrivs under former som ger människor och miljö så bra förutsättningar som möjligt!

Ansvarsfullt inköp

Varje år köper Telia Cygate in stora volymer IT-produkter och it-relaterade tjänster från ett stort antal leverantörer och ännu fler underleverantörer i världens alla hörn. Att ställa krav på våra leverantörer och att välja leverantörer som bedriver sin affär på ett ansvarsfullt sätt är viktigt för oss.

Arbetet styrs och utgår från  Group Supplier Code of Conduct, Security Directives, Substance avoidance ”grey list”, Prohibited substance ”black list” och Telias General Terms and Conditions. Telia Company Group Supplier Code of Conduct bygger på följande:

  • UN Universal Declaration of Human Rights
  • the International Labor Organization Conventions
  • the UN Convention against Corruption
  • Rio Declaration on Environment and Development

Leverantörsuppföljning

Leverantörskedjor är ofta långa och komplexa vilket gör det svårt att kontrollera efterlevnad av krav från utvinning till färdig produkt. För att löpande säkra efterlevnad av vår krav och utveckla våra leverantörer så genomförs audits. Audits är ett sätt för både leverantören och koncernen att utvecklas och genomförs av Telia Company auditörer eller genom tredje part.  Målet med audits är:

  • Att förtydliga Telia Groups förväntningar och kunskapen kring vårt ställningstagande i hållbarhet, säkerhet och kvalité
  • Att säkerställa efterlevnad av krav och förståelsen för dessa
  • Att hantera avvikelser från våra krav och förmå leverantören att rätta avvikelserna
  • Att stärka relationen mellan Telia Cygate och leverantören

Miljö

På Telia Cygate arbetar vi aktivt för att möta våra intressenters förväntningar på oss i miljöfrågor.

Som IT-integratör är vår positiva miljöpåverkan kopplad till de tjänster och produkter vi erbjuder som bidrar till effektivitet och är byggstenar i ett hållbart samhälle.

Våra huvudsakliga utmaningar är kopplade till utsläpp av växthusgaser, elektroniskt avfall och energiförbrukning. Miljöarbetet bedrivs systematiskt med utgångspunkt i Telia Group Environmental Policy och målet är alltid ständig förbättring!

Återanvändning och återvinning

För att säkra korrekt miljömässig hantering av uttjänt elektronisk utrustning samarbetar vi med utvalda certifierade leverantörer. Detta ger oss möjlighet att se till att vår egna och  kunders uttjänade it-utrustning tas om hand på ett miljömässigt optimalt sätt. Produkter går i första hand för återanvändning och i andra hand för återvinning. Återanvändning av utrustning maximerar livslängden och garanterar maximalt nyttjande av produkten. Vi ser till att era gamla datorer, plattor och telefoner kommer till användning igen hos nya användare. Läs mer

Miljöcertifierad enligt ISO14001

Tillsammans med Telia är vi det första och hittills enda ICT-bolaget på den svenska marknaden som är miljöcertifierat enligt ISO14001. Våra datacenter är bland de mest energieffektiva i världen och vår verksamhet drivs enbart på förnybar energi.

Informationssäkerhetscertifierad enligt ISO27001

Telia Company-koncernen har ett etablerat och implementerat ramverk för styrning av informationssäkerhet, certifierat enligt ISO/IEC 27001:2013. Utöver bland annat koncernens gemensamma säkerhetsfunktioner, så är Telia Cygates SOC-tjänst, och all verksamhet för Telia Cygate Operations & Support i Sverige, inkluderade i certifieringen.