Leveranstjänster - Cygate

Leveranstjänster

Behovet av projektledning ökar med komplexiteten. Vad kostar det i dag att ha ett nätverk som inte fungerar? IT-säkerhet som inte skyddar? Brister i rutiner och dokumentation?

levtjansterCygate besitter idag en bred kompetens att driva stora komplexa projekt. Cygates specialiserade projektledare har de erfarenheter som behövs för att säkerställa att ett projekt genomförs med kvalitet och effektivt, risker minimeras.

Framgångsfaktor för projektledarna är kunskapen som systemintegratör. För lyckade leveranser är det nödvändigt att förstå kundernas behov och förutsätt- ningar kopplat till den teknik vi levererar.

Projektledaren ansvarar för hela processen, allt från att analysera behov och säkerställa rätt förutsättningar till ett strukturerat genomförande med ett kvalitetssäkrat resultat till verksamheten.


1. Strategi

Cygate utför strategiuppdrag t.ex. att utveckla nya tjänster internt eller externt, på uppdrag av kund. Ett uppdrag kan också bestå i att analysera en verksamhet och föreslå förändringar. Cygate genomför då en verksamhetanalys av t.ex. IT infrastrukturens byggsätt och teknik i förhål- lande till verksamhetens behov. Utifrån rapporten redovisas möjligheter på kort och lång sikt. Strategiarbete leds av erfaren och certifierad projektledare.

2. Projektledning

För Cygate är projekt ett större uppdrag som består av flertal aktiviteter med beroenden och det styrs mot tydliga mål som ligger i linje med verksamhetens behov och effektmål. Ett projekt kan vara låg, medel eller hög risk för verksam- heten. Projektledaren leder, samordnar och prio- riterar projektmedarbetarnas arbete för att uppnå kvalitet och leveransprecision. Projektledaren ansvarar för projekts planering, genomförande och avslut.

3. Leveranskoordinering

Ett uppdrag bestående av givna aktiviteter och förutsättningar samt med få beroenden och medel risk för verksamheten benämner Cygate koordineringsuppdrag. Formellt leds uppdraget av en annan person än teknikern eller konsulten. Leveranskoordinator samordnar och följer upp uppdraget samt säkerställer kvalitet i form av leveransprecision.

4. Uppdragskoordinering

Uppdrag består av enstaka aktiviteter och bero- enden samt låg risk för verksamheten. Koordine- ring av uppdrag hanteras av konsulten själv och arbetsleds av verksamhetsområdeschefen hos Cygate, oftast konsultens närmsta chef.