Dataskyddsombud som tjänst

Ta hjälp av Cygate och vår tjänst Dataskyddsombud (DSO) för att uppfylla kraven i GPDR samt säkra integriteten hos era lagrade personuppgifter.

Den nya dataskyddsförordningen GDPR ställer höga krav på skyddet och hanteringen av bland annat personuppgifter men den ställer även krav på ett dataskyddsombud hos vissa verksamheter. För många verksamheter kan det vara svårt att hitta denna kompetens internt och utan intressekonflikter. Cygates tjänst gör det möjligt för alla verksamheter att ha en DSO för att uppfylla lagkraven samt säkra integriteten hos sina personuppgifter.

Obligatoriskt för många verksamheter

En DSO skall finnas hos:

  • Myndigheter och offentliga organ
  • I organisationer som behandlar stora mängder personuppgifter
  • I de organisationer som behandlar känsliga personuppgifter.

dataskyddsombud

Lagen ställer krav på att ett dataskyddsombud skall vara juridiskt insatt, förstå GDPR, IT, teknik, it-och informationssäkerhet samt förstå organisationens verksamhet. Dataskyddsombudet rapporterar till en organisations högsta ledning, skall arbeta självständigt, inte ta instruktioner från ledningen och inte revidera sitt eget arbete för att en intressekonflikt inte skall uppstå. Rollen lämpar sig därför väl för att tillsätta genom externa konsulter, inte helt olikt hur organisationer använder revisorer för annat arbete.

 

Datainspektionen rekommenderar

Även om ni inte måste ha ett dataskyddsombud kan det vara bra för er organisation att ha ett, exempelvis för att skapa ordning och reda i arbetet med personuppgifter. Det kan också skapa förtroende hos de registrerade, era kunder. Det kan i sin tur ge fördelar i konkurrensen med andra företag.

Vi rekommenderar att organisationer utser ett dataskyddsombud, även om de inte måste, om de:

  • utför arbetsuppgifter av allmänt intresse
  • utför uppgifter som innefattar myndighetsutövning.

Vad ingår i tjänsten dataskyddsombud?

Genom att köpa tjänsten dataskyddsombud från Cygate får ni en erfaren konsult som integreras i verksamheten och utför de uppgifter som är ålagda en DSO, det kan innefatta bland annat:

  • Rådgivning, konsultation och konsekvensbedömning inför lagring och behandling av personuppgifter, t ex vid utvecklingsprojekt eller liknande.
  • Information, utbildning och kompetensöverföring.
  • Kontroll granskning och revision.
  • Att vara utpekad kontakt mot myndigheter och dem vars uppgifter finns registrerade.

Ett dataskyddsombud från Cygate har alltid möjligheten att ta tillvara Cygates långa erfarenhet och höga expertis inom IT i allmänhet och säkerhet i synnerhet genom att kalla in extra konsulter vid behov.

Varför Cygate?

Cygate har lång erfarenhet av förändringsprocesser, komplex projektledning och frågor relaterade till integritet och dataskydd. Vi har under många år hjälpt verksamheter anpassa organisation, processer och teknik för att möta regelverk, lagar och organisatoriska krav.