Cystore

Case: Södra skogsägarna

Södra siktar högt med ny molnlösning

Skapa ”Skogsbranschens bästa IT-lösning”! Det var uppmaningen Torbjörn Svärd, CIO för Södra Skogsägarna fick av koncernledningen med vd Lars Idermark i spetsen. Torbjörn vände sig till Cygate för att möta den utmaningen - och det var inte bara pengarna som bestämde.

Ledningen för Södra Skogsägarna hade, efter flera år av utmaningar, både inom sin verksamhet och IT-drift sett att företaget måste bygga på en stabil grund av IT-lösningar. Detta eftersom allt större andel av affärsverksamheten blev mer och mer beroende av att IT-stödet fungerade hela tiden.

– Även om Södra Skogsägarna håller på med träd som måste växa i sjuttio år innan de blir en produkt som kan förädlas och göras lönsamma så måste vi vara ytterst anpassningsbara då konkurrensen, marknadsvillkor och omvärlden hela tiden förändras, säger Torbjörn Svärd, CIO-veteran inom företaget. Vi hade en föråldrad och instabil IT-lösning och den var ett av de största hoten mot vår framtida framgång.

Projektet för att skapa en stabilare IT-drift och skapa mer flexibilitet startade ca 2013 och kallas kärleksfullt för ”Cumulus” internt. Självklart kommer namnet av den latinska benämningen på moln då Torbjörn tidigt tog det strategiska beslutet att avveckla egen drift och egna datacenter till förmån för en molnbaserad modell.

– Under processen att utvärdera vad vi skulle ha för framtida IT-driftslösning blev det tydligare och tydligare att en molnlösning var det mest kostnadseffektiva, mest driftsäkra och mest flexibla, säger Torbjörn. Faktiskt önskar jag att jag ännu tidigare haft modet att flytta mer av våra tjänster till en publik molnlösning. Det hade sparat oss mycket tid och pengar i det inledande stadiet.

Södra Skogsägarnas lösning består av en hybrid molnlösning där resurser från både privat och publikt moln är integrerade.

Torbjörn beskriver målande hur man ägnade mycket tid och energi åt att vara nere i detaljer och definiera vad man behövde på en teknisk nivå, istället för att fokusera på att tjänstenivå. Ett i stora stycken onödigt arbete som bara tog kraft och energi.

– Mitt råd till de som står inför en liknande förändring är att inte fokusera på vilka tekniska lösningar som ligger i botten av tjänsterna utan istället ägna mycket tid åt att definiera vad tjänsterna skall innehålla och hur de skall fungera för att vara så effektiva för verksamheten som möjligt, säger Torbjörn.

Den lösning man kom fram till bygger på en kombination av privata och publika moln. Det var viktigt för koncernen att förvalta befintlig investering och skapa en modern och flexibel lösning. En balansgång som krävde ett antal svåra beslut från ledningen med Lars Idermark, vd och koncernchef, Södra Skogsägarna i spetsen.

Stöd från ledningen

– Det var ett par tre gånger när vi stod och vägde mellan att fortsätta på vår framåtlutade linje eller gå hem och skala ner och istället städa upp och modernisera vår gamla IT-lösning, säger Torbjörn. Men varje gång frågan kom till sin spets sade Lars: ”KÖR!” och det stödet var ovärderligt för att bygga branschens bästa IT-lösning.

Torbjörn påpekar flera gånger att samverkan med verksamheten var mycket viktigt.

– Då och då har ledningen mest sett kostnader, men genom att förklara vad vi kan göra och vilken verksamhetsnytta vi får och med stöd från Lars har vi kunnat genomföra vår vision. Idag är fokus på verksamhetsnyttan och stabiliteten i det nya systemet och mindre på kostnadsaspekten.

Stora vinster med molnlösning

Lars pekar på att vinsterna primärt är bättre stabilitet, tillgänglighet och prestanda.

– Vi har haft 100 procent tillgänglighet senaste tertialet, säger Torbjörn stolt. En annan effekt är att man inte pratar om vissa saker längre:

– Prestandadiskussionen har upphört, säger han. Tidigare fick jag stå på ledningsmöten i affärsområdena med mössan i hand och skämmas för att grejerna inte fungerade eller var för långsamma. Idag är det ingen som ifrågasätter eller ens talar om prestanda och det känns skönt.

När det gäller de långsiktiga vinsterna så är det främst flexibilitet som Torbjörn framhåller, men pekar också på andra mer oväntade vinster med molndrift.

– Vi ser att tjänstekonceptet fungerar, säger han. Vi blir mindre sårbara när det gäller egen kompetens kring teknisk infrastruktur och kan istället fokusera på att bli bra beställare från ett affärs- och verksamhetsperspektiv. Vi kan ha fokus på att stötta verksamheten och det blir helt enkelt roligare och mer motiverande att jobba på det sättet.

Personkemi med leverantören

Att använda Cygate var ett beslut som växte fram över tid och Torbjörn poängterar att avtalet och priset är viktigt, men att det inte får vara allt.

– Det är lika viktigt att personkemin fungerar, att man har liknande ambitioner, visioner och värderingar, säger Torbjörn. Vi fann en bra partner i Cygate, en partner som tänkte och ville som vi och förstod tanken som driver hela vår koncern framåt.

Cygate har ju inte bara ambitionen att vara molnleverantör utan också agera som ”molnkonnektor” vilket innefattar många fler aspekter än bara de tekniska. Säkerhet, kontroll, strategisk inriktning, framtidssäkring och efterlevnad av lagar och regler är några av de moment som Cygate också tittar på.

Den tekniska lösningen är bygger bland annat på att integrera två redundanta datahallar med Overlay Transport Virtualization för effektiv och säker hantering av trafik.

– Vi har verkligen gjort ett strategiskt vägval in i molnmiljön och det är många saker att tänka på, säger Torbjörn. Cygate har bredden, storleken och kompetensen som gör att jag känner mig så trygg man kan känna sig när man slänger ut de gamla maskinerna och lägger det mesta i molnet.

Södra Skogsägarna har ju bara börjat sin molnresa och det finns många fler aspekter av IT-stödet som behöver revideras och moderniseras men grunden finns på plats. Dock är farorna och fallgroparna framöver fler och allvarliga.

– Vi måste verkligen anstränga oss för att inte uppfinna tjänster och funktioner som är leverantörens ansvar, säger Torbjörn. Det är viktigt för att vi inte skall måla in oss i ett hörn där vi skapar tjänster som inte skalar eller blir för sårbara i vår egen miljö.”

 


Liknande case

Är du intresserad av att få liknande case skickade till dig när de publiceras? Fyll i dina e-postadress nedan: